Contact Us

Wait till you try my tonkatsu -- Chef Terazawa